13 آوریل 2020

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا

مصوبه شماره۵۰۹/ت۵۷۵۳۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ هیأت وزیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور،بانک مرکزی جمهوری […]