13 آوریل 2020

مصوبه هیأت دولت در حمایت از دستگاههای خصوصی جهت رویارویی با آسیبهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا

تعیین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا مصوبه شماره۱۶۷۷/ت۵۷۴۳۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه […]