20 آوریل 2020

قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱/۱۳۵۶/۸ فصل اول قواعد عمومى مبحث اول مقدمات اجراء ۱ماده-هیچ حکمى از احکام دادگاههاى دادگسترى به موقع اجراء گذارده نمىشود مگر اینکه قطعى شده یا […]
19 آوریل 2020

قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى

ماده۱-هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالى به دیگرى محکوم شود و از اجراى حکم خوددارى کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد […]
19 آوریل 2020

قانون آیین دادرسى الکترونیکى

بخش نهم – دادرسى الکترونیکى ماده۶۴۹-به منظور سیاستگذارى و تدو ین راهبردهاى ملى، برنامه ریزى میان مدت و بلندمدت و تدو ین آیین نامه هاى لازم […]