آیا می توان مرد را اجبار به پرداخت نفقه کرد؟

        

آیا می توان مرد را اجبار به پرداخت نفقه کرد؟

زوجه می تواند اجبار زوج را به پرداخت نفقه از طریق مراجعه به دادگاه تقاضا نماید.

در صورتی که دوام زوجیت یا زندگی زناشویی برای زوجه موجب عسر و حرج باشد می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای طلاق نماید دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند اگر اجبار میسر نباشد زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. برای طلاق دادن از جانب زوج ابتدا باید گواهی عدم سازش اخذ، سپس به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه شود ، (بدون داشتن گواهی مذکور دفاتر حق ثبت طلاق را ندارند )، تمام حق و حقوقات شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه ،نفقه، جهیزیه و غیرآن در طلاقی که از جانب مرد واقع می شود باید پرداخت شود . مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ است اگر در این مدت اقدام نشود گواهی از اعتبار ساقط می شود.